Minh Tuệ Khoá Thiền Ananda TV 08/02-04 Khoá Tu Mùa Hè-San Jose, CA 08/10-11
Thiện Căn    Thích Ca Thiền Viện • Riverside, California
Khoá Thiền 2023    Thiền Viện Phước Sơn
GHPGVNTNGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 GHPGVNTN Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội Phật Giáo ... không phải là một hiệp hội thế tục ...
• không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục,
• không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào...
GHPGVN
       • Thiện Căn
       • Bửu Chánh
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Quốc Doanh)
tổ chức khoá thiền tại Thích Ca Thiền Viện
tổ chức khoá thiền tại Thiền Viện Phước Sơn
Quản Lý, Chỉ Đạo, Điều Hành bởi Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam
Riverside, California
• Đồng Nai, Việt Nam
GHPGVN - Quy Y và nhận Pháp Danh trong 10 giây, bất cứ lúc nào (24/7), không cần đến chùa.
GHPGVN xác nhận:   Sư Minh Tuệ, tu Hạnh Đầu Đà - KHÔNG phải là tu sĩ Phật giáo, kêu gọi Chính Quyền Cộng Sản VN xử lý
Bửu Chánh hiến kế cách lấy tiền của Phật Tử ••• Video(1)  ••• Video(2)  
Bửu Chánh dùng hình thức "DÂNG Y" đễ lấy tiền! ̃ 
Bửu Chánh    Thiền Viện Phước Sơn • Đồng Nai, Việt Nam
GHPGVN(Quốc Doanh)   • Uỷ viên-Hội Đồng Trị Sự Trung Ương • Phó ban Hoằng Pháp • Phó ban Văn Hoá • Phó viện trưởng-Học Viện Phật Giáo
Đại Hội IX    Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Bửu Chánh    Thiện Căn • Khoá Thiền 2023 - Thiền Viện Phước Sơn
Bửu Chánh • Uỷ viên thư ký - hội đồng Trị Sự GHPGVN
• Phó ban Hoằng Pháp GHPGVN
• Phó ban Thường Trực - ban Văn Hoá GHPGVN
• Phó viện trưởng - Học Viện Phật Giáo Việt Nam
• Phó ban Trị Sự GHPGVN - tỉnh Đồng Nai.
Thiện Căn  Kusala Mula • Thích Ca Thiền Viện, Riverside, California
Cúng Dường
•••   Bửu Chánh hiến kế cách lấy tiền của Phật Tử   Video(3) ••• Video(4)  •••


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không phải là một hiệp hội thế tục, do đó,
• không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục,
• không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào;
• không hành đạo, hoằng đạo theo bất cứ định hướng ý thức hệ nào; duy chỉ một định hướng duy nhất:
Thập phương Bạc-già-phạm • nhất lộ Niết-bàn môn; một cứu cánh duy nhất là giải thoát.
Các thành viên trong hàng giáo phẩm không là thành viên của bất cứ tổ chức, đoàn thể thế tục nào... Tuệ Sỹ, Viện Tăng Thống GHPGVNTN
Tuệ Sỹ1945-2023 • Chánh Thư Ký - Viện Tăng Thống • GHPGVNTN
Thích Minh Tuệ
Sư Thích Minh Tuệ tu hạnh đầu đà • GHPGVN tuyên bố Sư không phải là tu sĩ Phật giáo, đề nghị chính quyền VN xử lý.

...trích từ wikipedia
• Chính quyền cộng sản Viet Nam dừng việc bộ hành của Sư Thích Minh Tuệ •

...trích từ wikipedia
...trích từ Radio-Free-Asia rfa
Thích Minh Đạo
Sư Thích Minh Đạo khen Sư Thích Minh Tuệ • GHPGVN bắt phải viết bài kiểm điểm và phạt quỳ sám hối.
• GHPGVN báo cáo về Sư Thích Minh Đạo •
• Sư Thích Minh Đạo viết bài kiểm điểm
• Sư Thích Minh Đạo quỳ sám hối trước ban trị sự
07/11-15/2024    Ghi Danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 11 - Atlanta, Georgia
08/10/2024 - 08/11/2024 Khoá Tu Mùa Hè-San Jose, California
2023    Chi Tiết
Ngày Thiền Mổi Thứ 7 Hàng Tuần

Tưởng Niệm 30 Tháng 4 Chùa Đạo Quang, Texas