Khóa tu Tháng 02 Khóa tu Mùa Xuân 03/09 Lễ Bách Nhật Tuệ Sỹ 03/17 An Cư Kiết Hạ 06/10
Tuệ Sỹ1945-2023 • Chánh Thư Ký - Viện Tăng Thống • GHPGVNTN
Thiện Căn    Thích Ca Thiền Viện • Riverside, California
Khoá Thiền 2023    Thiền Viện Phước Sơn
GHPGVNTNGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 GHPGVNTN Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội Phật Giáo ... không phải là một hiệp hội thế tục ...
• không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục,
• không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào...
GHPGVN
       • Thiện Căn
       • Bửu Chánh
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Quốc Doanh)
tổ chức khoá thiền tại Thích Ca Thiền Viện
tổ chức khoá thiền tại Thiền Viện Phước Sơn
Chỉ đạo, điều hành bởi Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam
• Riverside, California
• Đồng Nai, Việt Nam
Bửu Chánh    Thiền Viện Phước Sơn • Đồng Nai, Việt Nam
Đại Hội IX    Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam • GHPGVN
Bửu Chánh    Thiện Căn • Khoá Thiền 2023 - Thiền Viện Phước Sơn
Bửu Chánh • Uỷ viên thư ký - hội đồng Trị Sự GHPGVN
• Phó ban Hoằng Pháp GHPGVN
• Phó ban Thường Trực - ban Văn Hoá GHPGVN
• Phó viện trưởng - Học Viện Phật Giáo Việt Nam
• Phó ban Trị Sự GHPGVN - tỉnh Đồng Nai.
Thiện Căn  Kusala Mula • Thích Ca Thiền Viện, Riverside, California
Cúng Dường
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không phải là một hiệp hội thế tục, do đó,
• không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục,
• không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào;
• không hành đạo, hoằng đạo theo bất cứ định hướng ý thức hệ nào; duy chỉ một định hướng duy nhất:
Thập phương Bạc-già-phạm • nhất lộ Niết-bàn môn; một cứu cánh duy nhất là giải thoát.
Các thành viên trong hàng giáo phẩm không là thành viên của bất cứ tổ chức, đoàn thể thế tục nào... Tuệ Sỹ, Viện Tăng Thống GHPGVNTN
02/2024 Ban Truyền bá Giáo lý Âu Châu: Khóa tu tập tháng 02 – 2024
03/09/2024 Ban Truyền bá Giáo lý Hoa Kỳ: Khoá tu mùa Xuân (2024)
03/17/2024 Lễ Bách Nhật Trưởng Lão HT Thích Tuệ Sỹ
06/10/2024 - 06/17/2024 An Cư Kiết Hạ - 2024
2023    Chi Tiết
Ngày Thiền Mổi Thứ 7 Hàng Tuần

Tưởng Niệm 30 Tháng 4 Chùa Đạo Quang, Texas