• Tụng Kinh PALI
 • Sinh Hoạt
  • Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TCTV
  • Tiểu sử Hoà Thượng Kim Triệu
  • Lễ Thượng Thọ 90 của Hoà Thượng Kim Triệu
  • Lễ Dâng Y Kathina 2018 - Phần 1
  • Lễ Dâng Y Kathina 2018 - Phần 2
  • Lễ Dâng Y Kathina 2017
  • Lể Phật Đản 2016
  • Lể Dâng Y 2015 - 1
  • Lể Dâng Y 2015 - 2
 • Những khóa Thiền
 • Thiền Tứ Niệm Xứ
 • Chư Tăng
Select video    to view.