• Sinh Hoạt
  • Khoá Thiền Mùa Xuân 2017
   • 17/03/2017
   • 18/03/2017
   • 19/03/2017
   • 20/03/2017
   • 21/03/2017
   • 22/03/2017
   • 23/03/2017
   • 24/03/2017
  • Lể Phật Đản 2016
  • Lể Dâng Y 2015 - 1
  • Lể Dâng Y 2015 - 2
 • Sư Kim Triệu
 • Những khóa Thiền
 • Sư Khánh Hỷ
 • Thiền Tứ Niệm Xứ
 • Sư U Tejaniya
 • Chư Tăng
Select video    to view.